ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του έργου χωρίστηκε με αρμούς σε τέσσερα (4) ανεξάρτητα τμήματα, κάθε ένα από τα οποία αποτελεί ένα στατικά ανεξάρτητο, από τα υπόλοιπα, φορέα. Ο χωρισμός σε τμήματα έγινε, αφενός, με κριτήριο τη βέλτιστη συμπεριφορά έναντι της σεισμικής καταπόνησης και, αφετέρου, την αποφυγή των δυσμενών επιδράσεων της διαφοράς θερμοκρασίας. Από το χωρισμό, προέκυψαν τα ακόλουθα τμήματα, Τμήμα Α. Βρίσκεται στο δυτικό μέρος του οικοπέδου και αναπτύσσεται σε υπόγειο και ισόγειο. Το τμήμα Β. Αποτελεί το κεντρικό τμήμα του συγκροτήματος και αναπτύσσεται σε υπόγειο, ισόγειο και όροφο. Το τμήμα Γ. Βρίσκεται στο ανατολικό μέρος του οικοπέδου και αναπτύσσεται καθ΄ ύψος σε υπόγειο και ισόγειο. Το τμήμα Ε. Βρίσκεται ανατολικά του Γ και αναπτύσσεται καθ΄ ύψος, σε μια ισόγεια στάθμη. Το τμήμα Δ. Βρίσκεται στο βόρειο μέρος του οικοπέδου και αναπτύσσεται καθ΄ύψος σε μια ισόγειο στάθμη. Τα υψόμετρα των πλακών φαίνονται στα σχέδια των κατόψεων της στατικής μελέτης, ενώ τα υψόμετρα των τελικών επιφανειών των δαπέδων στις αρχιτεκτονικές τομές.

Κατηγορίες

Νοσοκομεία Στατικές Μελέτες
12620871681262087147

Ειδικά πεδία

Οριστική μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής
ΔΕΠΑΝΟΜ
ΔΕΠΑΝΟΜ
ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
Εν εξελίξει
ΥΔ